Algemene voorwaarden Alexanderhoeve Hoogzandveld

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Alexanderhoeve Hoogzandveld worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Alexanderhoeve Hoogzandveld; 

2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht 

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

5. Dag: kalenderdag; 

6. Alexanderhoeve Hoogzandveld: Gevestigd op Winkelcentrum Hoogzandveld 38a, 3434 EE Nieuwegein

7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Alexanderhoeve Hoogzandveld en de consument inzake de levering van producten, digitale inhoud en/of diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst; 

12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Alexanderhoeve Hoogzandveld en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand 

13. Partijen: de consument en Alexanderhoeve Hoogzandveld; 

15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

16. Website: www.alexanderhoevehoogzandveld.nl

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN ALEXANDERHOEVE HOOGZANDVELD

Alexanderhoeve Hoogzandveld

Winkelcentrum Hoogzandveld 38a

3434 EE Nieuwegein

Tel: 030-6338671

E-mail: info@alexanderhoevehoogzandveld.nl

Kvk-nummer: 64069028

BTW-nummer: NL002293974B78

TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van elk aanbod van Alexanderhoeve Hoogzandveld tot het aangaan van een overeenkomst op afstand en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Alexanderhoeve Hoogzandveld en consument. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door de consument gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt door Alexanderhoeve Hoogzandveld hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 In het geval enige bepaling uit de overeenkomst op afstand strijdig is met enige bepaling uit de algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst op afstand. 

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op afstand nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd voorwaarden van kracht. In dat geval zijn de consument en Alexanderhoeve Hoogzandveld verplicht om de betreffende nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig, vernietigbaar of onverbindend is welke bepaling zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling. 

2.5 Indien de consument een bestelling plaatst via de website, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook impliceert de bestelling dat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

 2.6 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 20 april 2023. Alexanderhoeve Hoogzandveld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling is van toepassing op de overeenkomst van afstand tussen de consument en Alexanderhoeve Hoogzandveld. 

2.7 Alexanderhoeve Hoogzandveld is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te verrichten en/of te leveren en behoud zich het recht voor om deze aan derden uit te besteden.

ARTIKEL 3. HET AANBOD 

3.1 Ieder aanbod van Alexanderhoeve Hoogzandveld, in welke vorm dan ook en hoegenaamd ook, is vrijblijvend en bindt Alexanderhoeve Hoogzandveld niet. 

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Het kan gebeuren dat de informatie op de website of een ander aanbod, onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, ingrediënten, allergenen vermelding), digitale inhoud en/of diensten, niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In dat geval geldt in beginsel de informatie die op (de verpakking van) het product zelf staat, of de prijs die in de bestel- en/of betalingsbevestiging van Alexanderhoeve Hoogzandveld staat. In het geval van een dergelijke afwijking kan de consument aangegeven het product niet te willen afnemen en zal het product retour worden genomen. (Kennelijke) vergissingen of (kennelijke) fouten in het aanbod binden Alexanderhoeve Hoogzandveld niet. 

3.3 Sommige verse producten kunnen variëren in gewicht en aantal. De hoeveelheid verse artikelen die geleverd worden door Alexanderhoeve Hoogzandveld kunnen daarom iets afwijken van de door de consument bestelde hoeveelheid. De maximale afwijking in gewicht mag niet meer dan 10% bedragen.

3.4 De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast, waaronder maar niet beperkt de prijzen. 

3.5 Actieprijzen van aanbiedingen, zijn alleen geldig als de producten op het moment dat de consument de bestelling afrekent (nog) in de aanbieding zijn. Actieprijzen, waaronder maar niet beperkt tot op=op-acties, gelden zolang de voorraad strekt.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT 

4.1 De consument is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en volledige informatie en gegevens aan Alexanderhoeve Hoogzandveld, inclusief het tijdig verstrekken daarvan. Eventuele gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en/of volledige informatie en/of gegevens en/of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking door de consument, zijn voor rekening en risico van de consument, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen en (meer)kosten.

ARTIKEL 5. DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Alexanderhoeve Hoogzandveld en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Alexanderhoeve Hoogzandveld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Alexanderhoeve Hoogzandveld is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

5.3 Alexanderhoeve Hoogzandveld kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Alexanderhoeve Hoogzandveld op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4 Alleen personen van 18 jaar en ouder zijn gerechtigd om bestellingen via de website te plaatsen. 

5.5 De producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat de consument deze doorverkoopt. Alexanderhoeve Hoogzandveld behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen om haar moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. 

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Alexanderhoeve Hoogzandveld mag de consument vragen naar de reden van herroeping. 

6.2 De in artikel 7.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Alexanderhoeve Hoogzandveld mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; 

b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Alexanderhoeve Hoogzandveld mag de consument vragen naar de reden van herroeping. 

6.4 De in artikel 7.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 8.

ARTIKEL 8. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn telefonisch op per e-mail aan Alexanderhoeve Hoogzandveld. 

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 9.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. 

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. 

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Alexanderhoeve Hoogzandveld een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Alexanderhoeve Hoogzandveld is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN VAN ALEXANDERHOEVE HOOGZANDVELD BIJ HERROEPING

9.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld vergoedt de betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Alexanderhoeve Hoogzandveld heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt en kan de consument dus ook niet eerder nakoming vorderen van voornoemde terugbetalingsverplichting bij een rechtsgeldige herroeping. 

9.2 Alexanderhoeve Hoogzandveld gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 

9.3 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Alexanderhoeve Hoogzandveld de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

10.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld heeft de navolgende producten en diensten uitgesloten van het herroepingsrecht: 

a) Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Alexanderhoeve Hoogzandveld geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

b) Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Alexanderhoeve Hoogzandveld worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

c) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, als: 

(1) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

(2) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Alexanderhoeve Hoogzandveld de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

d) Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

e) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

f) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

g) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

h) Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Alexanderhoeve Hoogzandveld geen invloed heeft; 

i) Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

j) Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

k) De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

(1) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

(2) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11. DE PRIJS 

11.1 Alle prijzen luiden in Euro. De prijzen gepubliceerd op de website zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verwijderingsbijdrage, statiegeld, servicekosten, bezorg-, verzend- en verwerkingskosten, die voor rekening van de consument zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. De kosten die voor de levering in rekening worden gebracht zijn onder meer afhankelijk van de door de consument gekozen wijze van levering. 

11.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst met de consument, verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt of nieuwe kostprijsbepalende kosten voor Alexanderhoeve Hoogzandveld ontstaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is Alexanderhoeve Hoogzandveld gerechtigd deze verhoging c.q. kosten door te berekenen aan de consument. In dat geval is de consument bevoegd de betreffende overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

ARTIKEL 12. NAKOMING OVEREENKOMST 

12.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien zulks expliciet is overeengekomen staat Alexanderhove Hoogzandveld er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

ARTIKEL 13. LEVERING EN UITVOERING 

13.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Alexanderhoeve Hoogzandveld kenbaar heeft gemaakt. Het staat Alexanderhoeve Hoogzandveld vrij om bestellingen bestemd voor levering buiten Nederland niet te aanvaarden, dan wel de levering uit te stellen en/of te annuleren. 13.3 De door Alexanderhoeve Hoogzandveld opgegeven en/of bevestigde levertermijn(en) en data zijn indicatief en worden slechts bij benadering gegeven. Het betreffen nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een door Alexanderhoeve Hoogzandveld genoemde, bevestigde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (lever)datum brengt Alexanderhoeve Hoogzandveld niet in verzuim. Onverminderd het voorgaande, gaan leveringstermijnen e.d. in op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en alle voor de uitvoerige benodigde gegevens van de consument zijn ontvangen door Alexanderhoeve Hoogzandveld. 

13.4 Alexanderhoeve Hoogzandveld is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, in welk geval Alexanderhoeve Hoogzandveld het recht, maar niet de verplichting heeft iedere deellevering te factureren. 

13.5 De consument is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door de consument op het bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen overeengekomen, bezorgadres en gedurende het door consument op het bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen overeengekomen, tijdsvenster mogelijk is. Alexanderhoeve Hoogzandveld is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. 

13.6 Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van het afleveradres te plaatsen of de producten te bezorgen bij een aangewezen en aan Alexanderhoeve Hoogzandveld bekend gemaakte vertegenwoordiger. De bezorging op deze wijze komt geheel voor risico van de consument en Alexanderhoeve Hoogzandveld is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen etc. van producten. 

13.7 Wanneer de consument verschillende producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient de consument voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. 

13.8 Bij de levering van een bestelling die alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat, behoudt Alexanderhoeve Hoogzandveld steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is Alexanderhoeve Hoogzandveld gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. In dat geval zullen de kosten van annulering ten bedrage van EUR 50,- in rekening worden gebracht bij de consument. 

13.9 Indien een of meer bestelde producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dat het geval is zal Alexanderhoeve Hoogzandveld u daarover informeren. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Alexanderhoeve Hoogzandveld zich inspannen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Alexanderhoeve Hoogzandveld de consument hiervan berichten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op tot het moment van bezorging aan de consument of een aangewezen en aan Alexanderhoeve Hoogzandveld bekend gemaakte vertegenwoordiger, vervoerder, of als levering conform artikel 14.6 heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 14. DUURTRANSACTIES: DUUR EN OPZEGGING 

14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één week. 

14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één week. 

14.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.

ARTIKEL 15. BETALING 

15.1 Betaling kan enkel plaatsvinden via de op de website van Alexanderhoeve Hoogzandveld aangeboden betalingssystemen en –methoden of door Alexanderhoeve Hoogzandveld  verstuurde betaalverzoeken. De eventuele kosten voor betaling komen ten laste van de consument. De consument is verplicht te betalen op de wijze zoals partijen zijn overeengekomen. 

15.2 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan binnen 7 dagen voor het afgesproken levermoment van producten of diensten. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Alexanderhoeve Hoogzandveld te melden. 

15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Alexanderhoeve Hoogzandveld is gewezen op de te late betaling en Alexanderhoeve Hoogzandveld de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Alexanderhoeve Hoogzandveld gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500,-; 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,- en 5% over de volgende EUR 5.000,- met een minimum van EUR 40,-.

ARTIKEL 16. KLACHTENREGELING 

16.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld beschikt over een klachtenprocedure. 

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alexanderhoeve Hoogzandveld.

16.3 Indien de consument niet tevreden is over de manier waarop Alexanderhoeve Hoogzandveld de klacht heeft behandeld, kan de consument de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID VAN ALEXANDERHOEVE HOOGZANDVELD

17.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld is, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, niet aansprakelijk voor schade door/aan: 

a. storingen op de website; 

b. fraude gepleegd door een derde partij, waardoor informatie op de website onterecht is veranderd; c. het niet kunnen leveren van bestellingen door tekorten in de voorraad; 

d. producten die niet via de website zijn verkregen; 

e. producten ontstaan door normaal gebruik; 

f. producten die over hun levensduur heen zijn. 

17.2 Tevens is Alexanderhoeve Hoogzandveld niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door Alexanderhoeve Hoogzandveld. 

17.3 Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voorzover toegestaan bij de wet, is de aansprakelijkheid van Alexanderhoeve Hoogzandveld wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit hoofde van een onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, te allen tijde beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de door de consument verschuldigde koopprijs voor het betreffende product/de betreffende dienst ter zake waarvan de aansprakelijkheid van Alexanderhoeve Hoogzandveld is ontstaan. 

17.4 Alexanderhoeve Hoogzandveld is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving. 

17.5 Het bepaalde in dit artikel 18 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst gelden mede ten gunste van alle organen en medewerkers en hulppersonen van Alexanderhoeve Hoogzandveld. Zij kunnen een rechtstreeks beroep doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. 

17.6 Alexanderhoeve Hoogzandveld spant zich in om te waarborgen dat de website virusvrij is, maar zij kan dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Alexanderhoeve Hoogzandveld kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

ARTIKEL 18. OVERMACHT 

18.1 Alexanderhoeve Hoogzandveld is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, 

18.2 Indien De Alexanderhoeve Hoogzandveld door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Alexanderhoeve Hoogzandveld gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Alexanderhoeve Hoogzandveld alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Alexanderhoeve Hoogzandveld daarvan terstond mededeling aan de consument doen en haar van de ontwikkeling van de overmachtssituatie op de hoogte houden. 

18.3 Overmacht zal onder andere worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Alexanderhoeve Hoogzandveld de overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor haar onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van Alexanderhoeve Hoogzandveld, waaronder, maar niet uitsluitend, brand, overstroming, stakingen, werkbezetting, oorlog (al dan niet verklaard), oproer, pandemie, epidemie, ziekte, molest, waterschade, weersomstandigheden, geweld, defecte machinerieën, gebrekkige zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, storingen in de levering van energie, opslag- en transportproblemen, tekortkomingen van leveranciers en/of (andere) hulppersonen van Alexanderhoeve Hoogzandveld, terrorisme, elektriciteitsstoring, systeemproblemen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, overheidsmaatregelen in de breedste zin. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Alexanderhoeve Hoogzandveld gebruik maakt bij het uivoeren van de overeenkomst.

ARTIKEL 19. INTELLECTUELE EIGENDOM 

19.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle elementen daarop weergegeven, waaronder in elk geval maar niet uitsluiten de merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten, geluiden, beelden berusten bij Alexanderhoeve Hoogzandveld, de haar gelieerde partijen en/of haar licentiegevers en/of contentaanbieders. j Alexanderhoeve Hoogzandveld geeft geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de website te bezoeken. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Het voornoemde betekent onder meer dat het de consument niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

ARTIKEL 20. GESCHILLEN 

20.1 Op alle overeenkomsten tussen Alexanderhoeve Hoogzandveld en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en overeenkomst die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar assortiment
      Apply Coupon